REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE

“Deschidere magazin Under Armour Constanta” (denumit in continuare „Regulament”)

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatoriul campaniei “Deschidere magazin Under Armour Constanta” este MONTANA PRESS S.R.L., societate cu sediul  în  Constanţa, b-dul Ferdinand nr. 17, et. 1, ap. 2, Cod Fiscal RO 3989382, înregistrată la Oficiul Reg. Comerţului Constanţa sub nr. J13/2545/1993, cont nr. RO96BTRL01401202J77043XX, deschis la Banca Transilvania Constanţa, reprezentata de Florin Munteanu-Administrator (denumita in continuare „Co-Organizator” sau “Difuzor”).

1.2 Campania de promovare (denumita in continuare „Campania”), se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2 – DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 3 martie – 9 martie 2022, urmand a fi organizata si desfasurata la Radio Sky, conform mecanismului Campaniei (punctul 3 din prezentul Regulament) si pe site-ul www.radiosky.ro  (unde se pot afla detalii despre Campanie).  

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor, prin publicarea informatiei pe site-ul www.radiosky.ro , cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3 Produsul participant la Campanie este Rucsac Unisex UA HUSTLE LITE BACKPACK.

  • Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

  1. accesand portalul Organizatorului ( www.radiosky.ro )

SECTIUNEA 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1  La Campanie pot participa toate persoanele fizice care suna in perioada 3 martie – 9 martie 2022 la emisiunea „SKY Focus Matinal”,  difuzata in perioada 3 – 9 martie, in intervalul orar 09:15 – 09:45 , la 0241 617 211  (numar cu tarif normal), in momentul anuntarii concursului si raspund gazdelor emisiunii, la intrebarile:

  1. …………?
  2. …………?
  3. …………?
  4. …………?
  5. ………..? 

Primul ascultator care raspunde corect la intrebare este declarant castigator.

Pentru a fi considerati eligibili, castigatorii vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) sa fie persoane fizice rezidente in Romania;
  2. b) sa nu fie angajati Under Armour , ai agentiei de publicitate Starcom Media si ai MONTANA PRESS SRL, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus;
  3. c) sa respecte conditiile din prezentul Regulament.

3.2 Pentru a putea castiga unul din premiile acordate in aceasta Campanie, utilizatorii produsului mentionat la pct. 2.3 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 3.1 din Regulament pe toata perioada Campaniei. 

3.3   Participarea la Campanie este gratuita.

SECTIUNEA 4 DESCRIEREA PREMIILOR

4.1 Premiul zilnic: este Rucsac Unisex UA HUSTLE LITE BACKPACK care poate fi ridicat de la magazinul Under Armour din City Park Mall Constanta pe baza codului unic primit de castigator.

Se vor acorda 5 premii.

4.2. Castigatorii pot ridica premiile (Under Armour din City Park Mall Constanta) pe baza codului unic primit de la statia radio, in termen de 30 de zile de la castigarea premiului

SECTIUNEA 5 – LEGEA APLICABILA. LITIGII

5.2 Legea aplicabila este legea romana.

5.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia MONTANA PRESS SRL, Directia Marketing si Comunicare la urmatoarea adresa: reclama@radiosky.ro  in termen de maxim 30 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in consideratie nicio reclamatie.

SECTIUNEA 6 – INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI

6.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorilor.

In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul ii va anunta pe participanti pe portalul organizatorilor www.radiosky.ro

6.2 In situatiile avute in vedere la pct. 6.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

6.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 6.1 si pct. 6.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

SECTIUNEA 7 –  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

7.2  Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorilor prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

7.3  Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor, precum si ale partenerilor se va face doar în baza consimțământului participanților.

7.4    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.5  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

7.6   Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar.

SECTIUNEA 8 – ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

8.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul  www.radiosky.ro.  Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 9 – TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator, in conformitate cu Codul Fiscal si sa depuna declaratie de venit la autoritatea fiscala competenta pentru venitul aferent premiului din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiului, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului.

 

Prezentul regulament a fost redactat si semnat astazi 28 februarie la Constanta.

 

Denumirea companiei: MONTANA PRESS S.R.L.  

Adresa: B-dul Ferdinand nr. 17, et. 1, ap. 2, Constanţa