Divorţul pe cale administrativă

Reprezentanţii Serviciului de Stare Civilă Constanţa vin cu precizări privind procedura divorţului pe cale adminsitrativă.

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este de acord cu desfacerea căsătoriei, că nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta, că nu este pus sub interdicţie şi că nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere adresa ultimei locuinţe comune şi numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului

Pentru un nou act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului sunt necesare mai multe documente.

Este vorba despre actul de identitate, aflat în posesie, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă ori certificatul de divorţ – inclusiv Conventia intre soti cu privire la minori, certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşte solicitantul, toate în original şi copie şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul copilului major care locuieşte cu părinţii, este nevoie ca acesta să fie însoţiţi de unul dintre ei pentru a-și da consimțământul de primire în spațiu.

Dacă spațiul de locuit este al unei alte persoane, va trebui să fie de însoţit persoana respectivă. Dacă proprietarul spațiul de locuit nu se poate deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declaraţia acestuia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public din țară/străinătate ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Certificate de stare civilă

Certificatele de stare civilă stau la baza eliberării: certificatelor de naștere, certificatelor de căsătorie și certificatelor de deces și pot fi solicitate în original și copie simplă în următoarele situații:

  • înregistrare naștere/căsătorie/deces, eliberare/ preschimbare act de identitate
  • eliberarea livretului de familie
  • dezbaterea succesiunii
  • schimbarea numelui pe cale administrativă
  • transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetățenilor români de către autoritățile străine
  • rectificarea actelor de stare civilă
  • desfacerea căsătoriei prin divorț

Neconcordanțele de date dintre certificatul de stare civilă cu cele din actele care au stat la baza eliberării acestuia au drept consecință reținerea certificatului de stare civilă și sesizarea autorității administrației competente în vederea anulării și eliberării unui nou certificat.